ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ಬದ್ಕ್ ಸಾಸಿತ ಅತ್ತ್.*

ಏರೆಗಾಂಡ್ ಮೂಲು ಬದ್ಕ್ ಏಪೊಲ ಸಾಸಿತ.*


*ಉಂಡು ತಿಂದಿನ ಮಾತ್ರೊ ನಾಲ್ ದಿನೊತ.*
*ತೆಲಿತ್ ನಲಿತ್ ನ ಮಾತ್ರೊ ನಾಲ್ ದಿನೊತ.*
*ತೆಲಿತೆರ್ ನಲಿತೆರ್ ಕಡೆಕಾನಗ* *ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ಬುಲಿತೆರ್*
*ಈತೆ ಬದ್ಕ್ ದ ತಿರ್ಲ್.*

*ಪನವು ಉಂಡುಂದು ಪನವುದ ಮಿತ್ತ್ ಜೆತ್ತಿನಾಯೆ*
*ಕಡೆಕಾನಗ ಆಯನ್ ಪನವುಡು ಪೊತ್ತಾಯೆರಾ…..*

*ಬಂಗಾರ್ದ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಪೇರ್ ನುಪ್ಪು ಉಂಡಿನಾಯೆ*
*ಕಡೆಕಾನಗ ಆಯೆ ಬಂಗಾರ್ದ ಬಟ್ಟಲ್ನ್ ಕೊನೊದು ಪೋಯೆನಾ…..*

*ಓ ನರಮಾನಿ ಈ ಬದ್ಕ್ ಈತೆಯಾ*
*ಮಚ್ಚರೊನು ಬುಡ್ಲಯ*
*ನಂಜಿ ನರಕೊಟೊನು ನಾರಾವಡ*
*ಆಂಕಾರೊನು ತೋಜಾವಡ*
*ಸೊರ್ಕುಡು ಮೆರೆಯಡ*
*ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಕೆ*
*ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಿಕೆ…*

*ನಮ ಈ ಲೋಕೊನು ಬುಡುದು ಪೋನಗ ಅರೆ ಗಳಿಗೆಡ್ ಪೋಪಿ ಜೂವದ ದೊಂಡೆಗ್ ಮೈಪಿ ತುಳಸಿ ನೀರ್ ಪಗೆಮಾನಿಂದ್ ತೂಪೆರಾ..*
*ಉಡಲ್ಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ್ ಮಾತ್ರೊ ಈ ಜೂವನ.*

*✍ಬರವು: ಚಂದ್ರಹಾಸ*
*ಕುಂಬಾರ ಬಂದಾರು.*

Related posts

ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ.

Harshitha Harish

ಕವನ-ಗಾಯನ: ಮರೆಯಲಿರುವವನಾರೊ

Upayuktha

ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನ, ಚಾವಡಿ, ಮನೆ ಹೆಸರನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ…

Upayuktha