ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ಬದ್ಕ್ ಪನ್ಪಿ ಮೇಪುನ ಕನ.

*ಏರಾಂಡ ದಾನೆ ಮೂಲು*


*ನಾಲ್ ದಿನೊತ ಬದ್ಕ್ ಯೇ.*
*ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಿಂಜಾವುನ ಕನ*
*ದಾಯೆ ಬುಡ್ಲೆ ಯೇ.*
*ಕಟ್ಟಿನ ಪನವುದ ಅಟ್ಟಿ*
*ಏರೆನೊ ಪಾಲ್ಗ್ ಯೇ.*

*ದಾಯೆಗೊ ಮೂಲು ನಂಜಿ*
*ನರಕೊ ದಿಂಜಿ ಜೂವನ.*
*ತೆಗ್ಲಂಡ್ ಮಚ್ಚರೊಡು*
*ಪಗೆಮಾನಿ ಉಡಲಣ್ಣ.*

*ನರಮಾನಿ ನಡುಟುಂಡು*
*ಅಂಗ್ ದ ಪುದೆತ ದುನ್ನ.*
*ಪೂರಲ ಎಂಕೆ ಬೋಡ ಪನ್ಪಿ*
*ಅಂಗಲಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಣ್ಣ.*

*ಏತ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ದಾನೊ*
*ಮೂಲು ಅಕೇರಿಗ್*
*ಕೊನಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆನ್ಲ.*

*ಓ ದೇಬೆರೆ ಕೇನ್ಲ*
*ಮಚ್ಚರೊದ ಇಸೊನು ದಾಯೆ*
*ನರಮಾನಿ ಉಡಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಾಯ.*
*ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿವು ಎಡ್ಡೆ*
*ಮಲ್ತ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರಣ್ಣ.*

*ಬದ್ಕ್ ನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು*
*ಕನೊಟು ಮೇಯರೆ*
*ಬತ್ತಿನಕುಲು ನಮ.*

*ಪುಟ್ಟಿನಪಗ ಕಣ್ಣ್*
*ಬುಲಾದ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು.*
*ಸೈತಿನಪಗ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚುದು*
*ಪೋಪಿನಕುಲು.*
*ಬದ್ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣ್*
*ಮುಚ್ಚಾಲೆದ ಗೊಬ್ಬು.*

*✍ಬರವು: ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕುಂಬಾರ ಬಂದಾರು.*

Related posts

🕉 ಚೌತಿಯ ಸಡಗರ ✡

Upayuktha

*ಮಹಾಗೌರಿ*

Harshitha Harish

ಸಣ್ಣ ಕಥೆ: ಉತ್ತರ ಇರುವುರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೀವಿ… ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೇನೋ ಹೆಸರು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವೇ…?

Upayuktha