ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ತುಳು ಭಾಷೆ : ಬೊಲ್ಪು.

*ಕರ್ಗತ್ತಲೆದ ಊರುಡು*
*ನಡು ಇರ್ಲ ಜಾಲ್ ಡ್*
*ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು*
*ಉದಿಪುನಗ ಎಂಚಾವು.*

*ಉರಿ ದೊಂಬುದ ಕಲೊಟು*
*ಬೆಗಪುನ ಸೆಕೆತ ನಡುಟು*
*ಅಸರ್ ನೀರ್*
*ದೊಂಡೆಗಾನಗ ಎಂಚಾವು.*

*ಬಚ್ಚೇಲ್ದ ಬಡವುದ ಪೊರ್ತುಗು*
*ಮಚ್ಚರೊನು ದಾಂತಿನಪಗ*
*ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು*
*ಬಾಯಿಗಾನಗ ಎಂಚಾವು.*

*ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಉದಿಪುನಗ*
*ಇರ್ಲ್ ಮಾಜ್ಂಡ್.*

*ಅಸರ್ ನೀರ್ ದೊಂಡೆಗಾನಗ*
*ಜೂವ ದಿಂಜಿಂಡ್.*

*ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಬಾಯಿಗಾನಗ*
*ಸರ್ರೋ ಕುಡ್ತುದುಂತ್ಂಡ್.*

*✍ಬರವು: ಚಂದ್ರಹಾಸ*
*ಕುಂಬಾರ ಬಂದಾರು.*

Related posts

*ಬೇಸಾಯಗಾರ*

Harshitha Harish

*ಕೂಸಿನ ಹುಡ್ಕಿ ಸಾಕಾತು*

Harshitha Harish

ಜೀವನಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಮುಕ್ತಕಗಳು

Upayuktha