ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪರ್ಮಲೆದ ಬೀರೆರ್

Harshitha Harish
ತುಳುನಾಡ್ ಬೀರ-ಶೂರೆರ್ ಮೆರೆಯಿನ ಸತ್ಯದಾ ಮಣ್ಣ್.. ದೈವ-ದೇವೆರೆ ಕಾರಣಿಕ ನೆಗತ್ತ್ ತೋಜಿನ ಪುಣ್ಯೊದಾ ಬೂಡು.. ಸುಮಾರ್ ಐನೂದು ವರ್ಸೊಗು ದುಂಬು.. ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಪರ್ಮೆಲೆದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿನ ಉಡಲ್ಡ್ ಬೆಳಗ್...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ಕಿನ್ಯ ಕಥೆ-2 ಬೊಲ್ಪುದ ತಾದಿ

Harshitha Harish
ಕತ್ತಲೆಡ್ ದಾದ ಓಜುಂಡು ಗುರುಕ್ಕುಲೇ? ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ದಾಲಾ ಓಜೊಂದಿಜ್ಜಿ.ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದೆಂಗ್ ತ್ ಕುಲ್ದುಂಡು ಉಡಲ್ಡ್ ಈ ಕತ್ತಲೆನ್ ತೂದು! ಮೂಲು ತೂಲ, ಕೆಲವು ಮಿನ್ಪುರಿಲ್..!! ಕತ್ತಲೆನ್ ಒಂತೆ ಆಂಡಲಾ ಬಲಿಪಾಯಿನ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ತುಳು ಕವನ: ಮುಕ್ಕಣ್ಣೆ ಈರೆ ಪಾದೊಗು ಭಕ್ತಿದಾ ಸುಗಿಪು

Upayuktha
ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲಾ ಶಿವರಾತ್ರೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಮೂಜಿಲೋಕೊದ ಕಣ್ಣ್, ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಅಣ್ಣೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣೆ ಈರೆ ಪಾದೊಗು ಭಕ್ತಿದಾ ಸುಗಿಪು || ದೇವ ದಾನವೆರೆ ಕಡಲ್ ತುಲಿಪುನಗ ಉಂಡಾಯಿ ಇಸೊ ತಡೆಯಿ ಇಸಕಂಠೆ ಈರೇ ಪಾರ್ವತಿಯಪ್ಪೆನ ನಿಷ್ಠೆದಾ ತಪೊಗು...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ಚಿತ್ಪಾವನಿ ಭಾಷೆಯ ಕವನ: ಮನುಷ್ಯತ್ಚ ರುಂಡ

Upayuktha
ಮನುಷ್ಯತ್ಚ ರುಂಡ ಹತ್ತಿತ್ಚ ತೋಂಡ ಸುರೇಖ ತೊಂಡಾಲಾ ಮೊಟ್ಟಿ ಸೋಂಢ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕು ಗಣಪತಿ ದೇವಾ ಮ್ಹಣ್ಸತಿ ತೂಲಾ ವಕ್ರತುಂಡ ॥ ಶರೀರ ಮೊಟ್ಟ ಪೋಟಯಿ ಮೊಟ್ಟ ವऽರಿ ಠೇಯ್ಲೆಲ ತೋಂಡಯಿ ಮೊಟ್ಟ...
ನಗರ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ

ಮಂಗಳೂರು: ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100 % ಫಲಿತಾಂಶ

Upayuktha
ಮಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ A1 ಮತ್ತು A2 ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಡ್ವಿಯೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌‌ನ ಎಲ್ಲ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ಯೋಠೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌‌ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮ್ಯುಲ್ಲರ್...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ಬದ್ಕ್ ಸಾಸಿತ ಅತ್ತ್.*

Harshitha Harish
ಏರೆಗಾಂಡ್ ಮೂಲು ಬದ್ಕ್ ಏಪೊಲ ಸಾಸಿತ.* *ಉಂಡು ತಿಂದಿನ ಮಾತ್ರೊ ನಾಲ್ ದಿನೊತ.* *ತೆಲಿತ್ ನಲಿತ್ ನ ಮಾತ್ರೊ ನಾಲ್ ದಿನೊತ.* *ತೆಲಿತೆರ್ ನಲಿತೆರ್ ಕಡೆಕಾನಗ* *ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ಬುಲಿತೆರ್* *ಈತೆ ಬದ್ಕ್...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ತುಳು ಭಾಷೆ : ಬೊಲ್ಪು.

Harshitha Harish
*ಕರ್ಗತ್ತಲೆದ ಊರುಡು* *ನಡು ಇರ್ಲ ಜಾಲ್ ಡ್* *ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು* *ಉದಿಪುನಗ ಎಂಚಾವು.* *ಉರಿ ದೊಂಬುದ ಕಲೊಟು* *ಬೆಗಪುನ ಸೆಕೆತ ನಡುಟು* *ಅಸರ್ ನೀರ್* *ದೊಂಡೆಗಾನಗ ಎಂಚಾವು.* *ಬಚ್ಚೇಲ್ದ ಬಡವುದ ಪೊರ್ತುಗು* *ಮಚ್ಚರೊನು ದಾಂತಿನಪಗ*...
ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

ತುಳುಭಾಷೆ- *ತುಲುವನ ಗಮ್ಮತ್.*

Harshitha Harish
ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ತುಲು ಬರಂದಿನ ಒರಿ ಕನ್ನಡೊದ ಮಾನಿಗ್ ಆಯನ್ ಪುಗಾರ್ಂಡ ಬಾರಿ ಕುಸಿ ಆವೋಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಗೆ. ಅಯ್ಕ್ ನಮನ ತುಲುವೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿದಾಯೆ ಅತ್ತ್ ಆಯೆ ಆಯಗ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆಗೆ. ಈ ಕಜ್ಜಿ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

ತುಡರ್ ಪರ್ಬೊ ದೀಪೊಲಿ.

Harshitha Harish
*ತಿಬಿಲೆ ನಿಲಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಯ್ತ್ ದ್* *ಗೇನೊಂದೊಂಜಿ ಬತ್ತಿ ದೀದ್* *ಭಕ್ತಿದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ಡ್ ತುಡರ್ ಬೆಲಗಾಲೆ.* *ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಮಣ್ಣ ತಿಬಿಲೆ* *ತುಲುನಾಡ ಪೊರ್ಲ ಬಿಲೆ* *ಪೊರ್ಲೈಸಿರೊದು ಮೆನ್ಕಡ್* *ತುಡರ್ ಪರ್ಬೊಯೆ.* *ತುಲುನಾಡ್ಗೊಂಜಿ ಗೌಜಿ...
ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

ತೆಕ್ಕಂದೆ ಪೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡ್ ತುಳುವ ತುಡರ್

Harshitha Harish
ಎನ್ನ ಮನಸ್ಗ್ ನಿಮ್ಮದಿದ ಭಾವೊನೆನ್ ಕೊರ್ದ್ ಕುಸೀಟ್ ಉಸುಲು ಬುಡಿಯೆ . ಆ ಪೊರ್ತುಗೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೇನೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್ . ಕೇಂಡ್ ದೇ ಬುಡಿಯೆ . “ಓ ..ಪೊಪ್ಪಾ..ಅಮ್ಮಾ…” ” ಮಾತೈಟ್ಲಾ...