ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (15-08-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ...
ಜೀವನ-ದರ್ಶನ

ದಾರಿ ದೀಪ: ಅಗ್ನಿಯೂ ಆತ್ಮವೂ

Upayuktha
ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನೊಳಗೂ ಆತ್ಮವೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯುಧಿಷ್ಟಿರನೊಳಗೂ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ಯಾಕೆ ಇವರೀರ್ವರೊಳಗೆ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..? ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಗ್ನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ...
ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕು- ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ

ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕು: ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ- ಭಾಗ-84

Upayuktha
ಪದ್ಯರೂಪಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಧ್ಯಾಯ..೪ ಶ್ಲೋಕ..೩ ******* ಸ ಏವಾಯಂ ಮಯಾ ತೇऽದ್ಯ ಯೋಗ: ಪ್ರೋಕ್ತ: ಪುರಾತನ: । ಭಕ್ತೋऽಸಿ ಮೇ ಸಖಾ ಚೇತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಹ್ಯೇತದುಮುತ್ತಮಮ್ ॥...
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (14-08-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ...
ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕು- ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ

ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕು: ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ- ಭಾಗ-83

Upayuktha
ಪದ್ಯರೂಪಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಧ್ಯಾಯ..೪ ಶ್ಲೋಕ..೧ ******* ಭಗವಾನುವಾಚ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೇ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಹಮವ್ಯಯಮ್। ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುರಿಕ್ಷ್ವಾಕವೇऽಬ್ರವೀತ್॥ ಪದ್ಯ-1 *** ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದನು । ಅವಿನಾಶಿಯಾದಂಥ...
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (13-08-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ...
ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕು- ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ

ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕು: ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ- ಭಾಗ-82

Upayuktha
ಪದ್ಯರೂಪಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಸರಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಧ್ಯಾಯ..೩ ಶ್ಲೋಕ..೪೩ ********* ಏವಂ ಬುದ್ಧೇ: ಪರಂ ಬುಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾऽತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ। ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಮ್ ॥ ಇತಿ ತೃತೀಯೋऽಧ್ಯಾಯ: ಪದ್ಯ-43 ***...
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ (12-08-2020)

Upayuktha
ವಾರ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು-ಉತ್ಸವಗಳು

‘ಜಗದೋದ್ಧಾರನಾ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ’

Upayuktha
“ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳು ಯಶೋದಾ…” – ದಾಸವಾಣಿಯಿದನು ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ರೋಮಾಂಚವಾಗುತ್ತದೆ..!!! ಸಮಗ್ರಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಆಡಿಸುವವನನ್ನು ಆಡಿಸಿದ್ದು ಯಶೋದೆಯಂತೆ..!!! ಎಂಥಾ ಮಹಾದ್ಭುತವಿದಲ್ವೇ..! ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಯ..! ಅದೂ “ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ” ಆಡಿಸಿದ್ದು.. ಆಹಾ..!! ಮಹಾಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀ...
ಹಬ್ಬಗಳು-ಉತ್ಸವಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು

Harshitha Harish
ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಮಳೆಗಾಲದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದೂ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನಗಳು ತೀರಾ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳು....
error: Copying Content is Prohibited !!