ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (03-05-2020, ಭಾನುವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ:ಈ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (02-05-2020, ಶನಿವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಈ ದಿನ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (01-05-2020, ಶುಕ್ರವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಈ ವಾರ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (29-04-2020, ಬುಧವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (28-04-2020, ಮಂಗಳವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಈ ದಿನ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (25-04-2020, ಶನಿವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಈ ದಿನ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (24-04-2020, ಶುಕ್ರವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (23-04-2020, ಗುರುವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಈ ದಿನ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (22-04-2020, ಬುಧವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಈ ದಿನ...
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ (21-04-2020, ಮಂಗಳವಾರ)

Upayuktha
ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಕಣ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಿ. ಎಚ್. ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ: ಅನಗತ್ಯ ಯೋಚನೆ...