ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 184

ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದ ಹಾವು ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಅವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ. (ವಕ್ರ ರೇಖೆ: ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-172

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 82

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 106

Upayuktha