ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 185

ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವವರು ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು.ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂತು ಸ್ಥಿತಿ. (ವಕ್ರ ರೇಖೆ: ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-181

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 109

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ – 41

Upayuktha