ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-152

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಗ
ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಇದು ನಿನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. (ವಕ್ರ ರೇಖೆ-ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-151

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-29

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ – 41

Upayuktha