ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-20

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಅಂತಾ ಬರೆಸಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆಸಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಅಂತಾ ಬರಿಯಪ್ಪ…
(ವಕ್ರ ರೇಖೆ- ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-23

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-30

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-3

Upayuktha