ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕ

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-149

ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೇ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. (ವಕ್ರ ರೇಖೆ- ರಾಜೇಶ್ ದಡ್ಡಂಗಡಿ)

Related posts

ವಕ್ರ ರೇಖೆ-36

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 71

Upayuktha

ವಕ್ರ ರೇಖೆ- 70

Upayuktha