ಕತೆ-ಕವನಗಳು

*ಕಾಪುಲ ಉಳ್ಳಾಯ.*

ಸೋಲುದ ಸುಯಿಲುಡುಲ್ಲೆ*
*ಕರೆಕ್ ಎತ್ತವುಜನ.*

*ಲಕ್ಕರಾವಂದಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗ್*
*ಬೂರ್ದೆ ಮಿತ್ತ್ ದೆರ್ಪಯನ.*

*ಕಣ್ಣ್ ಕಟ್ಟ್ ದ ಗೊಬ್ಬು ದಾಯೆಗೊ*
*ಉಡಲ್ ಪಿಂದೊನುವನ.*

*ಯಾನ್ ಏತ್ ಸೋತೆಂಡಲಾ*
*ನಿನನೆ ನಂಬುದೆ ಮದತ್ ಪೋಯನ.*

*ಒಂಜತ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿನೊ ಗೇಲ್ ದ*
*ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುವ ಪನ್ಪಿ*
*ನಂಬೊಲಿಗೆಡಿಯ.*

*ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಉಳ್ಳಾಯ*
*ಮಾನ ಒರಿಪಾಯ*
*ಸತ್ಯೊದ ತಾದಿಗ್ ಈ*
*ಗೇಲ್ಮೆ ತೋಜಾಯ.

*✍ಬರವು: ಚಂದ್ರಹಾಸ*
*ಕುಂಬಾರ ಬಂದಾರು.*

Related posts

ಕವಿತೆ: ಯಾಕೆ ಬೇಸರ…

Upayuktha

ಅಕ್ಷರದೊಳಗಾಧ್ಯಾತ್ಮ

Upayuktha

ಕೊರೋನಾದ ಆಟ ನಿಲ್ಲದ್ದರೆ?

Harshitha Harish