ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಲೇಖನಗಳು

ಅವಲೋಕನ: ಭಾರತವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ

Upayuktha
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಳವಳಕಾರಿ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ನಡೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ...