ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೃಷಿ ಲೇಖನಗಳು

ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಬೇಡಿ

Upayuktha
“ಕೃಷಿತೇೂ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ” ಎಂದು ನಂಬಿ ನಡೆದ ನೆಲವಿದು. ರೆೈತನೇ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಘೇೂಷಗಳು ನಿಜವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ....