ಕೊರೊನಾ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಲೇಖನಗಳು

ಕೊರೊನಾ ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ

Upayuktha
ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪರ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತೀ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲು ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ...