ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಸುದ್ದಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ತತ್ವ: ಶತಾವಧಾನಿ ರಾ. ಗಣೇಶ್

Upayuktha
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವ್ಯಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೆಂಗಳೂರು: ವರವನ್ನು ಬೇಡುವಾಗ, ಆ ವರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದನ್ನು ಧರಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಶಕ್ತರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ...
ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ: ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ- ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Upayuktha
ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಂದ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಮಹಾಮಂತ್ರವೇ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ. ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 24 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆ,...