ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೇಖನಗಳು

ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯ ತಪೋಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು

Upayuktha
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ | ವಿಜ್ಞಾನವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರುಂ ಭಜೇ|| ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಸಯುಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ, 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಶತಮಾನಗಳು ‘ಸುವರ್ಣ ಯುಗ’ಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದ...