ನವಭಾರತ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ

ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ: ಸುನೀಲ್ ಆಚಾರ್ಯ

Upayuktha
ಮಂಗಳೂರು: ನವಭಾರತ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಉಪಯೋಗೀ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 78 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ನಿಃಶುಲ್ಕ ವಿದ್ಯಾದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ...