ಪೋಲಿಯೋ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸ

ಆರೋಗ್ಯ ಲೇಖನಗಳು

ಪೋಲಿಯೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತಿಂಗಳು, ‘ವಿಶ್ವ ಪೊಲಿಯೋ ದಿನ- ಅಕ್ಟೋಬರ್-24’

Upayuktha
ಪೊಲಿಯೋ ಎನ್ನುವ ರೋಗ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ -24ರಂದು “ವಿಶ್ವ ಪೊಲಿಯೋ ದಿನ” ಎಂದು ಆಚರಿಸಿ ರೋಗದ...