ಭಗವದ್ಗೀತಾ

ಜೀವನ-ದರ್ಶನ

ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು: ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಶ್ಯತಿ

Upayuktha
ಮಾನವನ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದದ್ದೇ ಸಂಶಯ ಎಂಬ ಮನೋಧರ್ಮ. ಯಾರಾತನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿತೆಂದರೆ ಆತನ ಅಧೋಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು ಇಂದಿನ ಬರಿದೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಧೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ...