ಮಾತೆ ಮಮತೆ

ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಆಶುಕವನ: ಮಾತೆ ಮಮತೆ

Upayuktha
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತೋಳು ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಹೂವಿಗಾಸರೆ | ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣತೆರೆವ ಮುದ್ದಿನೆಳೆಯ ಕೇಸರ || ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಮೈಯ ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯುವೆ | ನನ್ನ ತುಟಿಯ ಹೂವ ಮುತ್ತ ನಿನಗೆ...