ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್

ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 5

Upayuktha
-ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ, ಸಾಲೇಬೈಲು ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಅದೇ ನಾಸಾದೀಯವೆನ್ನುವ ಋಗ್ವೇದದ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಸೂಕ್ತ. ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ತದ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹತ್ವದ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 6

Upayuktha
-ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ, ಸಾಲೇಬೈಲು ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಸೂಕ್ತದ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:- ನ ಮೃತ್ಯುರಾಸೀದಮೃತಂ ನ ತರ್ಹಿ ನ ರಾತ್ರ್ಯಾ ಅಹ್ನ ಅಸೀತ್ಪ್ರಕೇತಃ...
ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 5

Upayuktha
ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಅದೇ ನಾಸಾದೀಯವೆನ್ನುವ ಋಗ್ವೇದದದ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಸೂಕ್ತ. ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ತದ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 4

Upayuktha
ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಭಗವಂತನಿಗೂಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತುಆತನ ಗೂಢತೆಯ ಜೊತೆ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಕ್ತ ‘ನಾಸಾದೀಯ’. (ಋ.10-129). ಪಂ.ಜವಹಾರಲಾಲ ನೆಹರೂರವರು ತಮ್ಮ ‘Discovery of Inda’  ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವೇದದ ಕುರಿತಾಗಿ...
ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 3

Upayuktha
-ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ, ಸಾಲೇಬೈಲು (ಭಾಗ-3) ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಯ ಆತ್ಮದಾ ಬಲದಾ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಉಪಾಸತೇ ಪ್ರಶಿಷಂ ಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ / ಯಸ್ಯ ಛಾಯಾಮೃತಂ ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ...
ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 2

Upayuktha
-ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ, ಸಾಲೇಬೈಲು (ಭಾಗ ಎರಡು) ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತನೆಯ ಮಂಡಲದ ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ‘ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸೂಕ್ತ’ ಮತ್ತು ನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ‘ ನಾಸಾದೀಯ ಸೂಕ್ತ’ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ  ಮತ್ತು ಅವನಿಗಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ...
ಧರ್ಮ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೇಖನಗಳು-ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರನ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳು- ಭಾಗ 1

Upayuktha
ವೇದವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ‘ವಿದ್’ ಧಾತುವಿನಿಂದ ವೇದದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿರುವ ವೇದವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವದು ಮಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್‌ ಎನ್ನುವ ಜರ್ಮನ್ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಂದ ಎನ್ನುವದು...