ರಾಮಕಥಾ ಕೀರ್ತನ

ಸ್ಥಳೀಯ

ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ರಾಮ ಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆ

Upayuktha
ತಲಪಾಡಿ: ಕಿನ್ಯ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ನಡೆಸಿದ ರಾಮ ಕಥಾ ಕೀರ್ತನೆ ನೆರೆದ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ರಾಮನ ಆದರ್ಶತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ...