ವಿಜಯ

ಜೀವನ-ದರ್ಶನ

ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು: ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ… ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿರುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಖಚಿತ…

Upayuktha
ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿರುತ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿರುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಜಯವು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜಯನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೂ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ...