ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮಯ

Upayuktha
ಬಾಲಕಾಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಗಳೂರು: ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕೂಡುವುದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂಬ...