ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಕವನ: ಸಂಭ್ರಮದ ಮೋಕಳೀಕು

Upayuktha
ಬಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಂತು ಸೊಗದ ಹೊನಲು | ಬಂತು ಆನಂದ ಬಂತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂತು ದೇವ ಮಹಲು || || ಪಲ್ಲವಿ|| ತಾಯ ನೆಲವನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಲು ಗೈದ ಚಳುವಳಿಗಳೆಷ್ಟೋ | ಗಾಯದಲಿ...