ಹನಿಗವನ

ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಹನಿಗವನ: ಆಪತ್ಕಾಲ..!!

Upayuktha
ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಧನವು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಧನವು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.. ಇಂತಹ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನೆ ಆಪತ್ಕಾಲವೆನ್ನಬಹುದೇ..!! ********* -ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರಬುಧ್ಯೆ, ಮುಂಡಾಜೆ...
ಕತೆ-ಕವನಗಳು

ಹನಿಗವನ

Upayuktha
ಭಾಷಣಕೆ ಮಾತ್ರ ~~~~ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯು ನಿರ್ಮೂಲನವಾಗಲಿ ಎಂದುಗ್ರ ಭಾಷಣವ ಗೈದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದ| ವೇದಿಕೆಯಿಂದಿಳಿದು ಮನೆಗೆ ತಲಪುತಲೆ ಮತ್ತೂ ತಾರೆಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒದ್ದ || ಆಶ್ವಾಸ ~~~ ಕೈತುಂಬ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ನೀಡುವೆನೆಂದು ಮಾವ ನೀಡಿದ್ದನಂದು...